Βιωματική εκπαίδευση στη γλώσσα και στον πολιτισμό. Περίοδος 1997-2006.